PROGRAM PRIORYTETOWY

INWESTYCJE W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH

„OZE - 2017”

Jako że jesteśmy firmą specjalizującą się w montażu zakupie i serwisie odnawialnych urządzeń zapraszamy do skorzystania z programu którego jesteśmy partnerem, zapraszam do kontaktu..

 1. Cel Programu

Celem Programu jest zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł (OZE) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze województwa wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2).

 1. Wskaźniki osiągnięcia celu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 co najmniej o 1800 Mg/rok, przy założeniu pełnego wykorzystania budżetu Programu.

 1. Budżet

Na realizację celu Programu przeznacza się kwotę w wysokości do 15 000 000,00 zł.

 1. Okres wdrażania
  1. Program realizowany będzie w latach 2017-2019, przy czym:

1)   umowy pożyczki będą zawierane do końca roku 2017,

2)   wypłata środków będzie następować do końca 2019 r.

 1. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia objętego pomocą finansową wynosi maksymalnie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy pożyczki.
 1. Beneficjenci

Osoby fizyczne.

 1. Rodzaje przedsięwzięć

Budowa systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, tj. zakup i montaż instalacji o mocy do 40 kW:

 • systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła,
 • systemów fotowoltaicznych,
 • kolektorów słonecznych,
 • małych elektrowni wiatrowych,
 • systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja).
 1. Koszty kwalifikowane
  1. Za kwalifikowane mogą być uznane koszty poniesione od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
  2. Kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia mogą być jedynie koszty pozostające w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego pomocą finansową.
 1. Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia mogą obejmować:

1)   zakup fabrycznie nowych materiałów i urządzeń, w tym:

 • pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją,
 • paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną instalacją,
 • kolektorów słonecznych wraz z niezbędną instalacją,
 • małych elektrowni wiatrowych,
 • centrali wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z instalacją poboru i oddawania powietrza (w tym również gruntowego wymiennika ciepła),

2)   roboty budowlano-montażowe związane z instalacją wywiewno-nawiewną wraz z automatyką,

3)   instalację wewnętrzną c.o. i c.w.u.,

4)   roboty budowlano-montażowe związane z instalacją źródła ciepła wykorzystującą odnawialne źródło energii, w tym wykonanie dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła,

5)   rozruch mechaniczny i technologiczny,

6)   podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia lub odzyskania,

7)   koszt wykonania dokumentacji projektowej (jeżeli jest wymagana).

 1. Maksymalna łączna wysokość kosztów kwalifikowanych w ramach kosztów wskazanych w punkcie 7.3 pp. 7) nie może przewyższać 10% łącznych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 2. Pomoc finansowa może zostać udzielona na przedsięwzięcie, które nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pomocy finansowej.
 1. Terminy i sposób składania wniosków

Termin, sposób składania i rozpatrywania wniosków, określony zostanie odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, który zamieszczony będzie na stronie internetowej Funduszu.

 1. Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej

Poniższe szczegółowe zasady wynikają z „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków NFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”:

1.  Formy pomocy finansowej

Pożyczka z możliwością umorzenia do 30%.

2.  Intensywność pomocy finansowej

Do 100% kosztów kwalifikowanych.

3.  Warunki pomocy finansowej

1)   Oprocentowanie w wysokości 1% w stosunku rocznym. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach miesięcznych.

2)   Minimalny okres spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami wynosi 2 lata od wypłaty ostatniej transzy pożyczki. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, nie będzie ona podlegać umorzeniu.

3)   Maksymalny okres trwania umowy pożyczki wynosi 15 lat od daty jej zawarcia.

4)   Karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie może być dłuższa niż 3 miesiące od datyzakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki.

5)   Pożyczka może podlegać częściowemu umorzeniu, po spłacie 70% wypłaconej kwoty pożyczki, na warunkach wskazanych w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, który zamieszczony będzie na stronie internetowej Funduszu.

6)   Wypłata pierwszej transzy pożyczki nastąpi nie wcześniej, niż po przedłożeniu faktury wystawionej przez wykonawcę przedsięwzięcia.

7)   W przypadkach, gdy pomoc finansowa stanowi pomoc publiczną, udzielana będzie zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 1. Kryteria oceny wniosków

Kryteria oceny wniosków wynikają z Kryteriów wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i zostały określone w poniższej tabeli:

KRYTERIA SELEKCJI

Lp.

NAZWA KRYTERIUM PODSTAWOWEGO

1

Efektywność ekologiczna

(Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia [zł] / Redukcja lub uniknięcie emisji CO2 [Mg/rok])

Lp.

NAZWA KRYTERIUM DODATKOWEGO

1

Efektywność ekonomiczna

(Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia [zł] / Powierzchnia budynku mieszkalnego objętego przedsięwzięciem [m2])

KRYTERIA OCENYFORMALNO-MERYTORYCZNEJ

Lp.

NAZWA KRYTERIUM

1

Wniosek jest złożony w terminie naboru.

2

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie.

3

Wniosek jest kompletny, prawidłowo podpisany, wszystkie wymagane pola formularza wniosku zostały wypełnione w języku polskim.

4

Wnioskodawca mieści się w katalogu Beneficjentów określonym w Programie.

5

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z Programem.

6

Realizacja przedsięwzięcia nie jest zakończona przed dniem złożenia wniosku.

7

Okres realizacji przedsięwzięcia jest zgodny z Programem.

8

Forma wnioskowanej pomocy finansowej jest zgodna z Programem.

9

Załączniki są kompletne, prawidłowo podpisane i wypełnione w języku polskim.

10

Pozytywna ocena zdolności kredytowej Wnioskodawcy na podstawie danych finansowych załączonych do wniosku.

 1. Procedura oceny wniosków
  1. Pierwszym etapem oceny wniosków jest ocena według podstawowego kryterium selekcji (efektywność ekologiczna). Na tej podstawie tworzone jest zestawienie wniosków. Wnioski zestawione są według kosztu redukcji lub uniknięcia emisji CO2 - od kosztu najniższego do najwyższego. Wnioski, dla których wystarcza środków w ramach budżetu Programu, otrzymują status „podstawowy”, pozostałe wnioski otrzymują status „rezerwowy”.

W przypadku wniosków, dla których wartość wskaźnika efektywności ekologicznej będzie taka sama, o kolejności w zestawieniu decyduje dodatkowe kryterium selekcji (efektywność ekonomiczna). W takim przypadku wnioski zestawione zostają według kosztu przedsięwzięcia w stosunku do powierzchni budynku mieszkalnego objętego przedsięwzięciem - od najniższego do najwyższego.

Wnioski niezawierające danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny wg kryteriów selekcji, zostają odrzucone bez możliwości poprawy.

 1. W drugim etapie oceny wnioski o statusie „podstawowym” podlegają ocenie według kryteriów formalno-merytorycznych, z możliwością jednokrotnej poprawy. Wnioski niespełniające kryteriów zostają odrzucone.
 2. W przypadku uwolnienia środków lub ewentualnego zwiększenia budżetu Programu możliwa jest zmiana statusu wniosku z „rezerwowego” na „podstawowy”. Wówczas wniosek ten podlega ocenie, zgodnie z punktem 11.2. 
 1. Postanowienia końcowe
  1. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej.
  2. Dopuszcza się zakup i montaż instalacji wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego.

3.   W przypadku wyczerpania przeznaczonej na Program puli środków finansowych, możliwe będzie zwiększenie budżetu Programu, pod warunkiem posiadania wolnych środków dyspozycyjnych.

Aktualności

17/04

Kredyt na Odnawialne Źródła Energii

czytaj całość

06/09

Dotacja „Czyste Powietrze”

Zapraszamy do współpracy w ramach programu „Czyste Powietrze”.

czytaj całość

26/04

Walczymy ze smogiem!

czytaj całość
Aktualności

17/04

Kredyt na Odnawialne Źródła Energii

czytaj całość

06/09

Dotacja „Czyste Powietrze”

Zapraszamy do współpracy w ramach programu „Czyste Powietrze”.

czytaj całość

26/04

Walczymy ze smogiem!

czytaj całość

© 2014 MACKO.PL Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.